banner
banner

Lập trình

Hệ thống số nhị phân.

3184 lượt xem
Hệ thống số nhị phân.

Hệ thống số ta dùng hằng ngày là Thập Phân (Decimal). Thập là 10, có nghĩa là ta dùng 10 dấu hiệu khác nhau để viết một con số. Khi đếm từ 0 đến 9 ta viết ra liên tục các dấu hiệu 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9...

Từ khóa tìm kiếm